Per què Punt i Seguit?

Ens diferenciem d’altres recursos similars perquè el nostre mètode de treball va més enllà del reforç escolar habitual. Les nostres classes no es limiten a treballar continguts, sinó que, a més a més, incidim en aquell vessant personal que connecta directament amb l’àmbit acadèmic.

Pensem que l’alumne és un “tot” que no pot separar-se en parcel·les i per això, com diu el nostre lema, considerem Punt i Seguit com un espai per a la millora acadèmica i personal.

Els nostres punts diferencials respecte a l’àmbit acadèmic són:

 • Un ampli coneixement de les escoles.

 • Experiència docent de més de vint anys.

 • Classes basades en la pràctica exhaustiva.

 • Organització del temps d’estudi fora de l’aula.

 • Un seguiment global del progrés del curs.

 • Estratègies per afrontar cada assignatura.

 • Treball de competències transversals: comprensió lectora, expressió escrita, raonament crític.

Per incidir en l’actitud, ens basem en:

 • El coneixement dels punts forts i febles de cada alumne.

 • Contínua adaptació de les classes a la situació personal.

 • Foment de l’esforç, l’autonomia, hàbit d’estudi, organització del temps…

 • Establiment d’un referent per a l’alumne.

 • Educació en valors.

 • Clima familiar i proper que ajuda a la superació i l’autoexigència.