Cursos 2023-24

El nostre mètode es basa principalment en la personalització. En funció de les necessitats, objectius dels alumnes i exigència de l’escola, adaptem tant els continguts com el tipus d’intervenció.

Treballem sempre en grups molt reduïts (3-4 persones per aula) perquè aprofitem la relació entre iguals com a eina principal per fer èmfasi en els temes actitudinals que incideixen en el desenvolupament acadèmic: hàbit d’estudi, organització, capacitat d’esforç… Tant aquests com el treball dels continguts constitueixen l’eix vertebrador de tots els nostres programes, però alhora som conscients que les exigències varien en funció de l’edat. Per aquest motiu a cada curs prioritzem uns aspectes concrets.

Primària: les edats òptimes per a la creació d’hàbits

A partir dels cursos mitjans de primària, quan les habilitats inicials de lectoescriptura estan assolides, comença la diferenciació entre els alumnes. En aquestes edats, el treball de base i la prevenció resulten claus per al rendiment posterior. Per això en aquest programa treballem:

 • Les competències bàsiques: comprensió lectora, expressió escrita, raonament matemàtic…

 • La motivació per perseguir la millora i la superació.

 • La importància de tenir un hàbit d’estudi.

1r cicle d’ESO: importància del treball actitudinal com a base de l’èxit

L’ESO suposa adaptar-se a noves maneres de treballar mentre comença l’adolescència i les incerteses associades. Segons la nostra experiència, assegurar una bona base en els primers cursos garanteix uns bons resultats futurs. Però aquesta base no es refereix solament als continguts sinó sobretot a aprendre a encarar cada matèria i el procés d’aprenentatge. En aquests cursos ens centrem en:

 • Estratègies per a afrontar cada assignatura.

 • Seguiment, planificació dels exàmens i pautes per afrontar-los.

 • Gestió òptima dels materials d’estudi: apunts, eines digitals, …

 • La creació d’un concepte positiu del treball i l’aprenentatge.

 • La incidència en la capacitat d’esforç.

 • Potenciació de l’autonomia i els recursos propis.

Treballem totes les matèries i complementem la feina de l’escola amb materials propis que suposin un repte per a l’alumne.

3r d’ESO: curs «frontissa» decisiu

Moltes escoles consideren 3r d’ESO com el curs més determinant de tota la Secundària on s’incrementa el nivell d’exigència i es donen per assolides una sèrie de competències que, si no es tenen, compliquen els cursos posteriors.

A Punt i Seguit podem treballar totes les matèries de lletres i les matemàtiques, que són la base dels ensenyaments superiors, així com realitzar un pautatge d’altres assignatures que necessiteu. Però sobretot ens centren en:

 • Potenciació dels punts forts de l’alumne i compensació dels punts febles.

 • La resolució de mancances acumulades quant a hàbits.

 • Creació d’espais per a treballar aspectes personals que influeixin en el rendiment.

 • La cerca d’estratègies pròpies per afrontar cada matèria.

 • La importància de sistematitzar rutines acadèmiques.

Partim de la dinàmica del grup, tan important en aquestes edats, per poder ajudar els nostres alumnes en la transició cap a etapes més adultes.

4t d’ESO: el darrer curs per a treballar la base

Les tècniques d’estudi i hàbits que no estiguin assolits al final de la secundària difícilment es podran treballar al Batxillerat. Per aquest motiu 4t d’ESO resulta clau per resoldre possibles llacunes, tant de continguts com de metodologia. Fem especial èmfasi en:

 • Les competències transversals: expressió escrita, comprensió lectora, capacitat per argumentar, raonament crític…

 • Afiançament d’un autoconcepte acadèmic exigent.

 • Treball de continguts que assegurin una bona base per a accedir al batxillerat.

Durant les nostres sessions anticipem el que es trobaran al Batxillerat, ajudades pels alumnes més grans amb qui conviuen, per tal de preparar-los mentalment i acadèmicament.

1r de Batxillerat: ràpida adaptació a una nova realitat més exigent

El nivell de les matèries i el volum del temari augmenta de manera decisiva al Batxillerat i el salt entre etapes pot resultar complicat per a molts alumnes. Per a aquells que tinguin com a objectiu treure bona nota, els pot sorprendre la rapidesa amb què avança el temari i la dificultat per a adaptar-s’hi.

L’eix central d’aquest curs gira al voltant del:

 • Treball de totes les assignatures de lletres: Català, Castellà, Llatí, Filosofia, Història, Geografia i Art.

 • L’autoconsciència del procés d’aprenentatge, incloent-hi l’establiment d’expectatives realistes.

 • Organització del temps d’estudi i personal que permeti gestionar tant el curs com la resta dels àmbits que preocupen a l’adolescent.

2n de Batxillerat: el curs més breu amb la Selectivitat a l’horitzó

Sens dubte 2n de Batxillerat és el curs més dur, no solament per la dificultat d’alguns continguts o perquè esclaten les mancances prèvies sinó per la pressió que suposa obtenir la nota desitjada i saber que s’ha de cursar la Selectivitat. A Punt i Seguit ens especialitzem en les matèries de lletres mencionades a l’apartat anterior i oferim:

 • Orientació acadèmica sobre carreres i itineraris.

 • Estratègies i organització del temps d’estudi.

 • Ampli coneixement sobre la Selectivitat i els seus canvis.

 • Classes adaptades a les diferències entre escoles.

 • Acompanyament per tal de disminuir l’angoixa de la pressió acadèmica.