Intensius Estiu

Primària i ESO

Actualment han desaparegut els exàmens de setembre a les etapes obligatòries i per tant disposarem de més temps a l’estiu per resoldre mancances i llacunes detectades durant el curs.

En aquest programa podem ajudar els alumnes a repassar els continguts que no dominen (sintaxi, matemàtiques…) i a millorar les tècniques que van associades a les diferents matèries (comprensió lectora i expressió escrita, resolució de problemes…).

A partir d’exercicis personalitzats, podrem prevenir possibles dificultats en el curs següent  i els futurs. Pensem que cal incidir en el missatge que no tot és passar de curs o aprovar una matèria sinó fer-ho amb seguretat i treballar de manera regular al llarg de tot l’any.

Batxillerat

Per als alumnes més grans oferim classes per a recuperar les matèries suspeses o preparar-se per a la selectivitat. Detectem les causes que han provocat la situació (llacunes de base, enfocament incorrecte de l’assignatura, problemes de comprensió de textos…) i oferim una resposta per tal que les entenguin i les superin.

Per a aquells que han aprovat però que presenten mancances en competències bàsiques, com expressió escrita o raonament matemàtic, treballem amb material propi per ajudar-los a adquirir-les.