Els nostres plusos

Al marge del programa d’Assessorament Escolar, oferim uns «plusos» dels quals poden beneficiar-se, de forma gratuïta, tots els nostres alumnes. Aquestes activitats, sempre es porten a terme en divendres amb un doble propòsit: no interferir en la resta de programes i sobretot fomentar l’esforç continuat al llarg de tota la setmana.

Tallers monogràfics

Volem anar més enllà del temari estrictament escolar i oferir als alumnes sessions que potenciïn les seves habilitats i despertin el gust per l’aprenentatge. El ventall de possibilitats és ampli i adaptem el continguts dels tallers en funció de les necessitats i demandes de cada any escolar. Alguns dels que hem inclòs fins ara són:

  • Plantejament i resolució de problemes:

Tècniques per millorar la comprensió dels enunciats, extreure’n les dades i aprendre a resoldre problemes de totes les àrees científiques.

  • Sessions de millora de l’expressió escrita:

Activitats per argumentar d’una manera més clara la pròpia opinió a partir del correcte ús dels connectors i l’estructura oracional.

  • Monogràfic «estratègies per a la selectivitat»:

Anàlisi de preguntes d’anys anterior i consells per ajustar-se al que demanen a la correcció de l’examen.

  • Foment del gust per la lectura:

Exercicis lúdics sobre textos diferents especialment seleccionats per mostrar el potencial de gaudir de la lectura.

  • Taller de correcció d’errades freqüents en la redacció:

Compilació dels errors més comuns en els textos produïts pels alumnes per mostrar com esmenar-los i tenir una prosa més cuidada. Aquestes propostes són orientatives perquè constantment estem pensant idees que enriqueixin els nostres divendres.

Tutories

És un espai individual que complementa el treball amb grup. Serveix per enfortir el vincle amb l’alumne,  compartir objectius i redreçar, si s’escau, el procés d’aprenentatge. Permet incidir a fons en l’organització del material i del temps d’estudi, instar a la superació constant i abordar qüestions més personals.

Tant la tutora referent com l’alumne poden demanar una tutoria quan ho creguin necessari. En ocasions també poden incloure la presència de la família.

Aula d’estudi

Seguint la línia d’esforç continuat que configura els nostres valors, els divendres i en períodes de vacances proposem un espai suplementari que ofereix a l’alumne la possibilitat de realitzar sessions continuades d’estudi amb la supervisió directa de les professores.

En aquest espai es treballa de forma autònoma però nosaltres observem com s’enfronta a cada matèria, fet que ens permet tenir més informació i dotar-lo d’estratègies per guanyar en seguretat i eficàcia a l’hora d’estudiar després a casa o bé demostrar a l’escola allò après.