El nostre mètode

La nostra filosofia

Les claus de la nostra feina recauen en la manera d’entendre la relació amb l’alumne, els nostres valors i un mètode de treball formulat a partir d’una llarga experiència.

Relació amb l’alumne:

Cada alumne és únic i el nostre propòsit és extreure el millor de cadascú. Per a aconseguir-ho, ens cal conèixer-lo a fons i ajudar-lo que es conegui a si mateix. Establim un lligam, proper però exigent, que va més enllà de l’àmbit estrictament acadèmic i que crea un vincle de confiança indispensable per poder treballar l’actitud a més a més dels coneixements. Incidim en aquells aspectes personals sense els quals no es pot donar una millora escolar perquè entenem l’alumne com un «tot» que no pot ser compartimentat.

Els nostres valors:

La nostra manera de concebre l’educació té en compte uns principis que intentem transmetre de manera activa dins i fora de l’aula.

 • Creiem en l’alumne per damunt de tot

Pensem que tothom pot aconseguir allò que es proposa amb la dedicació i l’ajuda adequades i per això fugim d’etiquetatges que poden acabar limitant les expectatives de l’alumne.

 • Esforç i responsabilitat

Ens marquem objectius realistes i ambiciosos al mateix temps, sempre es pot millorar! Ensenyem amb l’exemple i fomentem l’autosuperació i l’exigència.

 • Estimulem l’esperit crític

Les dinàmiques d’aula ens permeten potenciar la capacitat crítica de l’alumne a partir del que estudia, ensenyant a plantejar-se el sentit d’allò que llegeix i l’envolta.

 • Visió positiva de la formació i el treball

Volem transmetre una imatge positiva del treball i de la formació per crear un clima a Punt i Seguit que estimuli els alumnes a rendir al màxim a partir de les seves potencialitats.

El nostre mètode de treball

El nostre mètode de treball s’ha anat forjant al llarg de molts anys d’experiència i és producte d’una contínua recerca per donar resposta a tot allò que el sistema educatiu no sempre és capaç de proporcionar.

Ens volem diferenciar d’altres recursos més tradicionals, com les classes particulars o les aules d’estudi grupals, i de les propostes que parteixen de protocols estandarditzats. Concretament els elements que defineixen el mètode Punt i Seguit són:

 • Treball conjunt del vessant personal i acadèmic: No ens limitem a fer classe, anem més enllà per incidir en aquells aspectes personals que es relacionen de manera directa amb la millora escolar.
 • Anàlisi inicial del cas: Abans de començar a treballar amb l’alumne, ens entrevistem amb la família per compartir informació i decidir si som o no el recurs adequat a les seves necessitats.
 • Referent del procès educatiu i personal de l’alumne: Des de l’inici assignem a cada estudiant una tutora que té com a funcions conèixer com és i com treballa l’alumne, així com detectar quins són els seus punts forts i els febles per tal de potenciar-ne uns i millorar els altres. D’aquesta manera podem garantir un suport psicopedagògic integral.
 • Treball en grups reduïts: Amb un màxim de 4 alumnes, excepte a les classes de Ciències de 4rt ESO, Batxillerat i preparació Selectivitat on el màxim d’estudiants són 3, aprofitem totes les possibilitats de la interacció entre companys per treballar aspectes actitudinals i personals, especialment pel que fa a la motivació i capacitat d’esforç.
 • Foment de l’autonomia: Dotem de recursos a l’alumne per tal que aprengui a estudiar amb autonomia i no sigui sempre necessària una supervisió continua.
 • Lligam real amb el curs escolar: La base de les classes és sempre el material de l’alumne, que complementem amb els nostres recursos personalitzats per permetre una transferència més efectiva dels aprenentatges realitzats.
 • Efectivitat i flexibilitat: Realitzem una avaluació contínua de l’evolució de l’alumne que ens permet redissenyar constantment les estratègies que apliquem amb ell segons les exigències del calendari escolar i les seves necessitats.
 • Orientació i assessorament acadèmic: Aconsellem sobre els diferents itineraris formatius i proporcionem les eines per facilitar la presa de decisions, sempre intentant que aspirin al màxim desenvolupament acadèmic en el convenciment que la formació amplia les opcions vitals d’una persona.